avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.48
avatar 0.00 -0.48
avatar 0.00 -0.48
avatar 0.00 -0.49
avatar 0.00 -0.51
avatar 0.00 -0.51
avatar 0.00 -0.56
avatar 0.00 -0.84
avatar

abr

0.00 -0.86
avatar 0.12 -0.87
avatar 0.00 -0.89
avatar 0.00 -0.89
avatar 0.00 -0.90